Sau khi ký đơn hàng, quý khách sẽ thanh toán theo phương thức sau:

Đối với sản phẩm không thuộc chương trình khuyến mại từ 30% trở lên: Khách hàng đặt cọc 30% giá trị đơn hàng và sẽ thanh toán nốt phần còn lại sau khi nhận hàng.
Đối với sản phẩm thuộc chương trình khuyến mại từ 30% trở lên: Khách hàng đặt cọc 100% giá trị đơn hàng. Trong trường hợp khách hàng không có đủ tiền mặt tại thời điểm lập đơn hàng, có thể đặt cọc trước sau đó thanh toán nốt phần còn lại trong vòng 24 giờ.